Wydawnictwo LOKATOR,
Kraków 2008 

foto: PIOtr Kaliński
wstęp: Grzegorz Jankowicz

wydanie: pierwsze
ISBN: 978-83-925217-3-0
dwie wersje językowe:
Polski, English

oprawa miękka
format 24x22cm
cena: 20 zł

W swoim słynnym eseju John Berger powiada, że sztuka fotograficzna od samego początku egzystuje w przestrzeni użytkowej w tej przestrzeni się narodziła, tę przestrzeń próbowała zapełnić nowymi przedstawieniami i w tej przestrzeni obumiera na naszych oczach. Zdjęcie – należące do starej jak świat tradycji wzrokowego złudzenia trompe-l’oeil – uwikłane jest w sieć zależności, które odbierają mu autonomię. Przedstawienie fotograficzne mami nas swoim drobiazgowym podobieństwem do rzeczywistości. Oczywistość świata wyobrażonego na zdjęciu jest tak wielka, że niejako automatycznie zaczynamy traktować fotografię jako model realistycznej reprezentacji. A to w sposób nieunikniony prowadzi do dezautonomizacji naszego medium. Pojawiają się znaczenia i konteksty, pojawia się rama modalna, która przesłania samo zdjęcie. […] 

In his famous essay, John Berger says that the art of photography has from the beginning existed in the utilitarian area in this area it was born, this area it has been trying to fill with new presentations and in this area it is dying in front of our eyes. The picture, belonging to the tradition – as old as the world – of optical illusion trompe-l’oeil, is entangled in a web of dependences which deprive it of its autonomy. The photographic presentation deludes us with its meticulous resemblance to reality. The obviousness of the world presented in the photograph is so great that, so to say, automatically, we begin to treat the photography as a model of realistic representation. And this inevitably leads to disautonomization of our medium. Meanings and contexts appear, and so does a modal frame, which obscures the picture itself. […]

Pierwszy projekt fotograficzny Piotra Kalińskiego Cisza był próbą odrzucenia tej niewygodnej ramy poprzez zneutralizowanie wyciszenie znaczeń, które koncentrują się wokół postaci, przedmiotów i charakterystycznych miejsc. Gdyby na dwóch krańcach jakiejś semantycznej podziałki umieścić Augusta Stranda i Daniela Boudineta, Kaliński poruszałby się w kierunku tego drugiego tracąc po drodze ludzi, ostrość przedstawionych rzeczy, gubiąc stałe punkty odniesienia. Kolejny projekt Places może się wydawać krokiem w tył – czymś w rodzaju ostatniego spojrzenia rzuconego w stronę konkretnego miejsca, w stronę nie do końca opustoszałej przestrzeni. Ale w rzeczywistości jest próbą uchwycenia przełomowego momentu, momentu, w którym co prawda nie pojawiają się jeszcze wyraziste znaczenia, ale dysponujemy już ich konturami. Zdjęcia Piotra Kalińskiego są przewrotną grą z widzem, który może wypełnić kontury intensywnymi barwami, albo też pozostawić wszystko w niedookreśleniu.
Grzegorz Jankowicz [wstęp do katalogu]

Piotr Kaliński’s first photographic project, entitled Silence, was an attempt to reject this inconvenient frame by a neutralization and muting of the meanings which focus around the people, objects and characteristic places. If we were to put August Strand and Daniel Boudinet on two ends of some semantic scale, Kaliński would move towards the latter, letting go of the people and clarity of the presented objects, and losing the constant points of reference on the way. Another project, Places, may seem to be a step back, something like the last glance thrown at the particular spot – towards the not entirely deserted space. It is, however, in fact, an attempt at grasping the critical moment, in which we cannot indeed find any clarified meanings yet, but we can get hold of their outlines. Piotr Kaliński’s photographs are a perverse game with the spectator, who may fill the contours with intensive colours, or leave it all in its „indefinition”.
Grzegorz Jankowicz [wstęp do katalogu]

*Piotr Kaliński – (Kraków 1977), Artysta, grafik, fotografik, absolwent ASP w Krakowie, dyplom w pracowni książki prof. Banaszewskiego. Założyciel stowarzyszenia „Świat PRZEDSTAWIONY”, oraz autorskiego wydawnictwa „Lokator bestlooker Publishing”. Autor licznych wystaw w kraju i zagranicą min.:(Zagrzeb, Preszów, Norymberga, Kraków, Rzeszów). Redaktor naczelny magazynu „Mrówkojad*”, oprawca graficzny i wydawca książek i albumów. Od lat związany z klubem LOKATOR na krakowskim Kazimierzu.